code doanh nghiep

K tuyn dng lao ng l cc quyn v nhim v khc c quy

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: his Article. Article 42.- Obligations of members i) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 1. To make capital contribution fully and on time as committed and be liable for debts and other property liabilities of the company within the amount of capital committed to contribute; not to withdraw capital from the company in any form, except the cases stated in Articles 43, 44, 45 and 60 of this Law. 2. To observe the company's charter; 3. To abide by decisions of the Members' Council; 4. To perform other obligations as provided for by this Law; 5. To be liable individually when acting on behalf of the company to: a/ Violate the laws; b/ Conduct business or other transactions not in the interest of the company but causing damage to other persons; c/ Pay off undue debts when there is a financial danger facing the company. 1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật này. 2. Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. 3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền như quy định tại khoản 2 Điều này. Điều 42. Nghĩa vụ của thành viên 2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 3. Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên. 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. 5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây: a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. Article 43.- Buy- back of capital shares Điều 43. Mua lại phần vốn góp 1. A member shall be entitled to request the company to buy back his/her capital share if such a member votes against decisions of the Members' Council regarding the following matters: a/ Amendment and/or supplementation of contents of the company's charter concerning rights and obligations of members, the Members' Council; b/ Reorganization of the company; c/ Other matters as provided for in the company's charter. The request for buy- back of capital share must be made in writing and submitted to the company within fifteen days as from the date of approval of decisions on matters specified at Points a, b, and c of this Clause. 2. Upon a member's request mentioned in Clause 1 of this Article, if an agreement on the price of the capital share cannot be reached, the company must buy back that amount at the market price or the price determined on the principles provided for in the company's charter within fifteen days as from the date of receiving the request. Payment shall be made only if the company is capable of paying off all due debts and other financial obligations after fully paying for such a buy- back. 3. If the company does not buy back the capital share as provided for in Clause 2 of this Article, the requesting member shall be entitled to transfer his/her...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online