code doanh nghiep

Ngi qun l quan trng khc do iu l cng ty quy nh quyt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: transactions for self- seeking purposes or interests of other organizations or individuals; c/ Paying undue debts when the company is facing possible financial risks. a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Article 81.- Voting preference shares and công ty. rights of voting preference shareholders Điều 81. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và 1. A voting preference share is a share that quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết carries a number of votes more than that carried by an ordinary share. The specific 1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số number of votes carried by such a share phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần shall be determined in the company's phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty charter. 2. A voting preference shareholder shall quy định. have the following rights: a/ To vote on all issues within the 2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết competence of the Shareholders' Meeting có các quyền sau đây: with the number of votes as provided in a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm Clause 1 of this Article; b/ Other rights as of ordinary shareholders, quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu except the case specified in Clause 3 of this biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này; Article. 3. Shareholders owning voting preference shares shall not be allowed to transfer such b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều shares to others. này. 3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Article 82.- Dividend preference shares and rights of dividend preference Điều 82. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức shareholders 1. A dividend preference share is a share that entitles its holder to receive a dividend at a higher level than that of ordinary shares or at a stable annual level. Annual dividend of such share comprises fixed dividend and bonus dividend. Fixed dividend is paid regardless of the business result made by the company. The specific amount of fixed dividend and the method for calculation of bonus dividend shall be stated in certificates of dividend preference share. 2. A dividend preference shareholder shall 1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. 2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có have the following rights: a/ To receive dividend at the level stated in Clause 1 of this Article; b/ Where the company is dissolved or becomes bankrupt, to receive, in proportion to the total shares held, part of its remaining assets after the company has paid all debts and redeemable preference shares; c/ Other rights as an ordinary shareholder, except the case stated in Clause 3 of this Article. 3. Dividend preference shareholders shall not be en...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online