{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

code doanh nghiep

Registration certificate is withdrawn 2 an enterprise

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; b) Mục đích lấy ý kiến; c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty; representatives- at- law of shareholders being organizations. Filled- in opinion cards must be put in sealed envelopes and no person shall be allowed to open such envelopes before vote counting. Those filled- in opinion cards that are sent to the company after the deadline specified in the opinion cards or are opened shall be considered invalid. 5. The Management Board shall count the votes and make a vote counting minutes in the presence of the Control Board or shareholders who do not hold managerial titles in the company. A vote counting minutes must contain the following principal contents: a/ Name, address of the head office, number and date of grant of the business registration certificate, and place of business registration ; b/ Purposes and issues for collecting opinions for the adoption of the decision; c/ Number of voting shareholders and total number of their votes, in which the numbers of valid and invalid votes shall be specified, attached with a list of voting shareholders; d/ Total numbers of votes that are "for", "against" or "blank" with respect to each of the issues; e/ Decisions that are adopted; f/ Full names and signatures of the chairman of the Management Board, the representative- at- law of the company, and the vote- counting controllers. Members of the Management Board and vote counting controllers shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes; and jointly liable for any damage caused by decisions which were adopted due to untruthful and inaccurate vote counting results. 6. The vote counting minutes must be sent to all shareholders within fifteen days as from the date of completion of vote counting. 7. All filled- in opinion cards, vote- counting minutes, full texts of the adopted resolutions 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online