{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Representatives 5 if the request for convening a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần. Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi. Người đại diện theo pháp luật của công ty capital contribution to the business registration office within fifteen days as from the date of commitment to contribute capital, and is personally liable for any damage caused to the company or other persons due to his/her late, inaccurate, untruthful and incomplete report. 2. If a member fails to contribute capital fully and on time as committed, the amount not yet contributed shall be considered his/her debt toward the company; such a member shall be liable for any damage caused by his/her failure to fully contribute capital on time as committed. 3. If the capital contribution is not fully made within the time limit as last committed, the capital amount not yet contributed shall be dealt with in one of the following ways: a/ One or several members agree to contribute such amount; b/ Other persons are mobilized to contribute capital to the company; c/ All other members contribute such amount in proportion to their capital shares in the company's charter capital. When the capital amount is fully contributed under the provisions of this Clause, members that fail to make capital contribution as committed shall, as a matter of fact, not be considered members of the company, which must register this change in business registration contents in accordance with this Law. 4. At the time of full contribution of capital amounts, members shall be issued a capital share certificate by the company. A capital share certificate shall contain the following principal information: a/ Company name and address of company head office; b/ Number and date of grant of the business registration certificate; phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ. 2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. 3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây: a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp; b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty; c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký t...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}