code doanh nghiep

Sot v x l nhim mi trng bo v mi trng bo m an ton v sinh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: the company to decide and exercise the rights and perform the obligations of the company which do not fall under the competence of the Shareholders' Meeting. 2. The Management Board shall have the following rights and duties: a/ To decide on the development strategy, medium- term development plans and annual business plans of the company; b/ To propose the types of shares and the total number of shares of each type allowed to be offered; c/ To decide on the sale offer of new shares within the number of shares of each type allowed to be offered; determine the additional mobilization of capital in other forms; d/ To set the price of shares offered and bonds issued by the company; e/ To decide on the share buy- backs as provided for in Clause 1, Article 91 of this Law; f/ To make decisions on investment plans and projects falling under its competence and within the limit provided for by this Law or the company's charter; g/ To make decisions on market development, marketing and technology solutions; to approve contracts of sale, purchase, borrowing, lending or any other contracts worth 50% or more of the total value of assets recorded in the company's latest financial statement, or a smaller percentage provided for in the company's charter, except contracts and transactions defined in Clause 1 and Clause 3, Article 120 of this Law; h/ To appoint, remove from office, dismiss, sign or terminate contracts with the director or general director and other key managers of the company as provided for in the company's charter; to decide on salary and other benefits applied to such persons; to appoint its authorized representatives to exercise the ownership right over shares or capital contributions in other companies, to decide on allowances and other benefits to ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này; e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty; g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này; h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online