code doanh nghiep

The meeting 2 individual shareholders or group of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên; c) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. Article 72.- Obligations of members of the Members' Council, president of the Điều 72. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng company, director or general director thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên and controllers 1. Members of the Members' Council, president of the company, director or general director and controllers shall have the following obligations: a/ To observe the laws, the company's charter and decisions of the company owner in performing their assigned rights and duties; b/ To perform their assigned rights and duties in a honest, careful and optimal manner in order to ensure maximum lawful benefits of the company and company owner; c/ To be loyal toward interests of the company and company owner. Not to use business information, know- how and opportunities of the company or to abuse positions, powers and assets of the company for their own benefits or benefits of other 1. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên có các nghĩa vụ sau đây: a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty; c) Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá organizations and individuals; d/ To notify promptly, fully and accurately the company of enterprises in which they or their related persons are owners or dominant shareholders or have controlling capital shares. This notification must be posted up at the head office and branches of the company; e/ Other obligations as provided for by this Law and the company's charter. 2. The director or general director shall not be entitled to raise salary or pay bonus if the company is incapable of paying off due debts. nhân khác; d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty; đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. Article 73.- Remuneration, salary and Điều 73. Thù lao, tiền lương và lợi ích other benefits of the company's khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên managers and controllers 1. The company's managers and controllers shall enjoy remuneration, salaries and other benefits according to the company's business results and...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online