{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

code doanh nghiep

Theo quy nh ca php lut article 165 handling of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của be applied to such persons; i/ To supervise and direct the director or general director and other managers in managing day- to- day business activities of the company; j/ To decide on the organizational structure, management rules within the company; to make decisions on the setting up of subsidiary companies, branches, representative offices and on the contribution of capital to or buying of shares from other enterprises; k/ To approve the agenda, materials used in sessions of the Shareholders' Meeting, convene sessions of the Shareholders' Meeting or collect written opinions for the adoption of decisions of the Shareholders' Meeting; l/ To submit annual financial statements to the Shareholders' Meeting; m/ To propose the amount of dividend to be paid, timing and procedures for payment of dividend or the settlement of losses incurred during the course of business operations; n/ To propose reorganization, dissolution or bankruptcy of the company; o/ Other rights and duties as provided for by this Law and the company's charter. 3. The Management Board may opt to have its decisions adopted by voting at its meetings, by collecting written opinions or other ways as provided for in the company's charter. Each member of the Management Board shall have a single vote. 4. When exercising its functions and duties, the Management Board shall have to comply with the provisions of law, the company's charter and decisions of the Shareholders' Meeting. If decisions adopted by the Management Board are in contravention of law or the company's charter, causing losses to the company, the members adopting such decisions shall be jointly responsible for such decisions and compensating the company's losses; members who oppose these decisions shall be exempt from liabilities. In this case, every shareholder who continuously owns shares of the những người đó; i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng c đông thông qua quyết định; m) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; p) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên ch...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online