code doanh nghiep

Ty cho n khi cc thnh for all debts and other property

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật ca công ty. Article 47.- The Members' Council Điều 47. Hội đồng thành viên 1. All members shall constitute the Members' Council which is the highest decision- making organ of a company. Organization- members shall appoint their authorized representatives in the Members' Council. Meetings of the Members' Council shall be provided for in the company's charter but must be convened at least once a year. 2. The Member's Council has the following rights and obligations: a/ To decide on the development strategy and annual business plans of the company; b/ To decide on the increase or decrease of the charter capital, time and methods for mobilizing capital; c/ To decide on methods of investment and investment projects valued at over 50% of total value of assets recorded in the financial statement most recently published by the company or at a smaller ratio provided for in the company's charter; d/ To decide on methods of market development and marketing, and technology transfer; approve contracts of borrowing, lending and selling assets valued at 50% or more of total value of assets recorded in the financial statement most recently published by the company or at a smaller ratio provided for in the company's charter; e/ To elect, remove or dismiss the chairman of the Members' Council; decide to appoint, remove, dismiss, sign or terminate contracts with the director or general director, chief accountant and other managers as provided for in the company's charter; f/ To decide on salaries, bonuses and other benefits of the director or general director, chief accountant and other managers as provided for in the company's charter; g/ To adopt annual financial statements and 1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. 2. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; c) Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều l...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online