code doanh nghiep

V trong cng ty 2 a manager so requested must provide

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: destroyed, the holder of such share certificate may request the company to re- issue the share certificate. Such request shall contain commitments that: a/ The share certificate has been actually lost, torn or otherwise destroyed; if lost, a commitment that due search has been conducted; and if the share certificate is found, it shall be returned to the company for destruction; chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần; d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên; e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; g) Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty; h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu; i) Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi. 2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty. 3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây: a) Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác; trường hợp d/ The requesting shareholder shall be responsible for disputes arising from the issuance of new share certificate. For shares with a par value of more than VND ten million, prior to the receipt of the request for issue of new share certificate(s), the company's representative- at- law may ask the shareholder(s) to publish an announcement that the share certificate has been lost, burnt or otherwise destroyed and after fifteen days from the date of publication, a request for issue of new share certificate(s) shall be made. Article 86.- Register book of shareholders 1. A joint- stock company must make and retain a register book of shareholders from the date it is granted the business registration certificate. Such book may be in writing or in electronic files, or both. 2. A register book of shareholders must contain the following principal contents: a/ Name, and address of the head office of the company; b/ Total number of shares which may be offered for sale, types of shares which may be offered for sale and quantity of each type; c/ Total number of paid- in shares of each type and value of paid- in equity capital; d/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the shareholder being an individual; name, permanent address, nationality, number of the establishment decision or business registration certificate of the shareholder being in an organization. e/ Quantity of shares of each type of each shareholders, date of registration of shares. 3. The register book of shareholders shall be kept at the head office of the company or securities registration, custody, clearing and payment center. Shareholders shall have the right to check, search, extract and copy the content of the register book of shareholders at any time du...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online