ISO 50001 2011

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ................................................................ 4.5.7 Anskaffelse af energiserviceydelser, produkter, udstyr og energi ............................................... 4.6 Kontrol ............................................................................................................................................................... 4.6.1 Overvågning, måling og analyse...................................................................................................... 4.6.2 Evaluering af overensstemmelse med lovmæssige krav og andre krav .................................... 4.6.3 Intern audit af energiledelsessystemet ............................................................................................ 4.6.4 Afvigelser, korrektion, korrigerende handling og forebyggende handling................................. 4.6.5 Styring af registreringer .....................................................................................................................
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online