fx ds 383 dsen 5414 osv hvis der efter nr er angivet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tioners betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD • IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. • EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. • NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. • MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation. User license: Lego System A/S EN ISO 50001 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM October 2011 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 ICS 27.010 Supersedes EN 16001:2009 English version Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011) Systèmes de management de l'énergie - Exigences et recommandations de mise en oeuvre (ISO 50001:2011) Energiemanagementsysteme - An...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online