1 general requirements 41 general requirements 41

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rebyggende handling Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.6.5 Styring af registreringer Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.7 Ledelsens evaluering A.7.1 Generelt Ledelsens evaluering bør dække anvendelsesområdet for energiledelsessystemet, selvom det ikke er nødvendigt at evaluere alle elementer i energiledelsessystemet på én gang, og evalueringsprocessen kan finde sted over et tidsrum. A.7.2 Input til ledelsens evaluering Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.7.3 Output fra ledelsens evaluering Yderligere præcisering er ikke nødvendig. 19 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) Annex B (informative) COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Correspondence between ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO 22000:2005 ISO 50001:2011 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 Clause Criteria Clause Criteria Clause Criteria Clause Criteria — Foreword — Foreword — Foreword — Foreword — Intro...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online