18 energiudnyttelse art eller mde hvorp energi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ligheder for forbedring NOTE – I andre regionale eller nationale standarder indgår begreber som identificering og gennemgang af energiforhold eller energiprofil i begrebet energigennemgang. 3.16 energiserviceydelser aktiviteter og deres resultater i relation til levering og/eller udnyttelse af energien 3.17 energimål detaljeret og kvantificerbart krav til energipræstationen gældende for virksomheden eller dele af den, som udspringer af energimålsætningen, og som det er nødvendigt at opstille og nå for at opfylde denne målsætning 3.18 energiudnyttelse art eller måde, hvorpå energi anvendes EKSEMPEL – Ventilation, belysning, opvarmning, afkøling, transport, processer, produktionslinjer. 3 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 3.19 interested party person or group concerned with, or affected by, the energy performance of the organization 3.20 internal audit systematic, independent and documented process for obtaining evidence and evalu...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online