2 normative referencer der er ikke anfrt normative

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t sikre, at den overholder den erklærede energipolitik, og ønsker at vise dette over for andre enten ved hjælp af en egenvurdering og egenerklæring om overensstemmelse eller ved at lade energiledelsessystemet certificere af en ekstern part. Denne internationale standard indeholder også informativ vejledning i anneks A om anvendelse af standarden. 2 Normative referencer Der er ikke anført normative referencer. Punktet er medtaget for at bevare en punktnummerering, der er identisk med andre ISO-standarder for ledelsessystemer. 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder følgende termer og definitioner. 3.1 afgrænsning fysiske eller rumlige grænser og/eller organisatoriske grænser som defineret af virksomheden EKSEMPEL – En proces, en gruppe af processer, et anlæg, en hel virksomhed, flere steder under virksomhedens kontrol. 3.2 løbende forbedring tilbagevendende proces, der fører til forbedring af energipræstationen og energiledelsessystemet 1 (da) User license: Lego...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online