22 management representative top management shall

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: en deraf følgende energipræstation NOTE – Ressourcer omfatter menneskelige ressourcer, særlige færdigheder, teknologi og økonomiske ressourcer. d) identificere det anvendelsesområde og den afgrænsning, som energiledelsessystemet skal dække e) kommunikere vigtigheden af energiledelse til ansatte i virksomheden f) sikre, at der opstilles energimålsætninger og energimål g) sikre, at EnPI’er passer til virksomheden h) overveje energipræstationen i langtidsplanlægningen i) sikre, at resultater måles og rapporteres med fastlagte mellemrum j) gennemføre ledelsens evalueringer. 5 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) 4.2.2 Management representative Top management shall appoint a management representative(s) with appropriate skills and competence, who, irrespective of other responsibilities, has the responsibility and authority to: COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 a) ensure the EnMS is established, implemented, maintained, and continually improved in accordance with this International Standard; b) identify person(s), authorized by an appropriate level of managemen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online