23 forebyggende handlinger handling ivrksat med det

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mfang kriterier er opfyldt NOTE – Se anneks A for yderligere information. 3.21 afvigelse manglende opfyldelse af et krav [ISO 9000:2005, definition 3.6.2] 3.22 virksomhed selskab, sammenslutning, firma, bedrift, myndighed eller institution eller dele eller kombinationer heraf, uanset om de er registrerede eller ej, eller om de er offentlige eller private, og som har deres egne funktioner og egen administration og har beføjelser til at styre energiudnyttelsen og energiforbruget NOTE – En virksomhed kan være en person eller en gruppe af personer. 3.23 forebyggende handlinger handling iværksat med det formål at fjerne årsagen til en potentiel afvigelse (3.21) NOTE 1 – Der kan være mere end én årsag til en potentiel afvigelse. NOTE 2 – Forebyggende handlinger gennemføres for at forebygge, at afvigelser opstår, hvorimod korrigerende handlinger gennemføres for at forebygge gentagelse af afvigelser. NOTE 3 – Tilpasset fra ISO 9000:2005, definition 3.6.4. 3.24 procedure specificeret måde for udførelse af en akti...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online