313 indikator for energiprstation enpi kvantitativ

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: er opstillet for at efterleve virksomhedens energipolitik, i relation til forbedret energipræstation 3.12 energipræstation målbare resultater i forhold til energieffektivitet (3.8), energiudnyttelse (3.18) og energiforbrug (3.7) NOTE 1 – Inden for energiledelsessystemer kan resultater måles i forhold til virksomhedens energipolitik, -målsætning, -mål og andre krav til energipræstationen. NOTE 2 – Energipræstation er en enkelt bestanddel af energiledelsessystemets præstation. 3.13 indikator for energipræstation EnPI kvantitativ værdi eller kvantitativt mål for energipræstation som defineret af virksomheden NOTE – EnPI’er kan udtrykkes som et enkelt måltal, et forholdstal eller en mere kompleks model. 3.14 energipolitik erklæring udarbejdet af virksomheden med de samlede hensigter og retningen for virksomhedens energipræstation som formelt udtrykt af topledelsen NOTE – Energipolitikken skaber en ramme for handling og for fastlæggelse af energimålsætninger og energimål. 3.15 energigennemgang; gennemgang af energiforhold fastlæggelse af virksomhedens energipræstation på grundlag af data og anden information, der fører til identificering af mu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online