{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

36 baseline for energi kvantitative referencer der

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ion 3.6.5. 3.5 energi elektricitet, brændstof, damp, varme, trykluft og lignende medier NOTE 1 – I denne internationale standard betyder energi de forskellige former for energi, herunder vedvarende, som kan købes, lagres, behandles, anvendes i udstyr eller i en proces eller genindvindes. NOTE 2 – Energi kan defineres som et systems evne til at frembringe ekstern aktivitet eller udføre arbejde. 3.6 baseline for energi kvantitative referencer, der danner grundlag for at sammenligne energipræstation NOTE 1 – En baseline for energi afspejler et nærmere bestemt tidsrum. NOTE 2 – En baseline for energi kan normaliseres ved hjælp af variable, der påvirker energiudnyttelse og/eller energiforbrug, fx produktionsniveau, graddage (udendørs temperatur) osv. NOTE 3 – Baseline for energi anvendes også til beregning af energibesparelser som en reference før og efter implementering af handlinger til forbedring af energipræstationen. 3.7 energiforbrug mængde af anvendt energi 3.8 energieffektivitet forhold eller anden kvantitativ sammenhæng mellem output af præstation, tjenesteydelser, varer eller energi og input af energi EKSEMPEL – Omdannelseseffektivitet, nødvendig energi/forbrugt ene...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online