41 generelt virksomheden skal gennemfre og

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ionen c) omfatter en forpligtelse til at sikre, at information og nødvendige ressourcer er tilgængelige, for at målsætning og mål kan opfyldes d) omfatter en forpligtelse til at overholde relevante lovmæssige krav og andre krav, som virksomheden har tilsluttet sig, i relation til dens energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet e) skaber rammerne for at fastsætte og evaluere energimålsætninger og mål f) understøtter indkøb af energieffektive produkter og serviceydelser samt energirigtig projektering g) bliver dokumenteret og kommunikeret på alle niveauer i virksomheden h) regelmæssigt bliver evalueret og efter behov opdateret. 4.4 Energiplanlægning 4.4.1 Generelt Virksomheden skal gennemføre og dokumentere en energiplanlægningsproces. Energiplanlægningen skal være i overensstemmelse med energipolitikken og skal føre til aktiviteter, der løbende forbedrer energipræstationen. 6 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) Energy planning shall involve a revi...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online