42 ledelsens ansvar 421 topledelse topledelsen skal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: inden for anvendelsesområdet for og afgrænsningen af energiledelsessystemet. NOTE 2 – Tilpasset fra ISO 9000:2005, definition 3.2.7 . 4 Krav til energiledelsessystemer 4.1 Generelle krav Virksomheden skal: a) etablere, dokumentere, implementere, vedligeholde og forbedre et energiledelsessystem i overensstemmelse med kravene i denne internationale standard b) definere og dokumentere anvendelsesområdet for og afgrænsningen af energiledelsessystemet c) bestemme, hvordan den vil opfylde kravene i denne internationale standard for at opnå løbende forbedring af energipræstationen og energiledelsessystemet. 4.2 Ledelsens ansvar 4.2.1 Topledelse Topledelsen skal vise sin forpligtelse til at støtte energiledelsessystemet og løbende forbedre dets effektivitet ved at: a) definere, etablere, implementere og opretholde en energipolitik b) udpege ledelsens repræsentant og godkende oprettelsen af et energiledelsesteam c) sørge for de ressourcer, der er nødvendige for at etablere, implementere, vedligeholde og forbedre energiledelsessystemet og d...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online