43 energipolitik energipolitikken skal gre rede for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: skal arbejde sammen med ledelsens repræsentant om at støtte energiledelsesaktiviteter c) rapportere til topledelsen om energipræstationen d) rapportere til topledelsen om energiledelsessystemets præstation e) sikre, at planlægningen af energiledelsesaktiviteter udformes således, at virksomhedens energipolitik støttes f) definere og kommunikere ansvar og beføjelser for at sikre effektiv energiledelse g) bestemme, hvilke kriterier og metoder der er nødvendige for at sikre, at både drift og kontrol af energiledelsessystemet er effektiv h) fremme bevidsthed om energipolitikken og energimålsætningerne på alle niveauer i virksomheden. 4.3 Energipolitik Energipolitikken skal gøre rede for virksomhedens forpligtelse til at opnå forbedring af energipræstationen. Topledelsen skal definere energipolitikken og sikre, at den: a) er passende i forhold til art og omfang af virksomhedens energiudnyttelse og energiforbrug b) omfatter en forpligtelse til løbende forbedring af energipræstat...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online