45 implementering og drift 451 generelt virksomheden

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: res og gennemgås, skal virksomheden tage hensyn til lovmæssige krav og andre krav, væsentlige energiudnyttelser og muligheder for at forbedre energipræstationen, således som det er kortlagt i energigennemgangen. Virksomheden skal også tage hensyn til sine økonomiske, driftsmæssige og forretningsmæssige forhold, teknologiske muligheder og interessenters synspunkter. Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde handlingsplaner for opfyldelse af målsætninger og mål. Handlingsplanerne skal indeholde: – delegering af ansvar – midler til og tidsramme for at opfylde udpegede mål – en beskrivelse af den metode, hvormed en forbedring af energipræstationen kan verificeres – en redegørelse for den metode, hvormed resultater skal verificeres. Handlingsplanerne skal dokumenteres og med fastlagte mellemrum opdateres. 4.5 Implementering og drift 4.5.1 Generelt Virksomheden skal anvende handlingsplanerne og andre output fra planlægningsprocessen til implementering og drift. 4.5.2 Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed Virksomheden skal sikre, at enhver person, der arbejder for eller...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online