454 dokumentation 4541 dokumentationskrav virksomheden

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: og energiforbruget, og hvordan deres aktiviteter og adfærd bidrager til, at energimålsætninger og energimål bliver nået, og de potentielle konsekvenser af at afvige fra fastlagte procedurer. 4.5.3 Kommunikation Virksomheden skal kommunikere internt om energipræstationen og energiledelsessystemet i det omfang, der passer til virksomhedens størrelse. Virksomheden skal etablere og implementere en proces, hvorved personer, der arbejder for eller på vegne af virksomheden, kan fremsætte kommentarer til eller foreslå forbedringer af energiledelsessystemet. Virksomheden skal beslutte, om der skal kommunikeres eksternt om energipolitikken, energiledelsessystemet og energipræstationen, og skal dokumentere sin beslutning. Hvis virksomheden beslutter at kommunikere eksternt, skal den etablere og implementere en metode til ekstern kommunikation. 4.5.4 Dokumentation 4.5.4.1 Dokumentationskrav Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde information, på papir, elektronisk eller et andet medie, der beskriver de centrale elementer i energiledelsessystemet og samspillet mellem dem. Dokumentat...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online