ISO 50001 2011

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: energy use. NOTE See Annex A for more information. 10 User license: Lego System A/S © ISO 2011 – All rights reserved DS/EN ISO 50001:2011 b) regelmæssigt gennemgå og efter behov opdatere dokumenter c) sikre, at ændringer og gældende revisionsstatus for dokumenter bliver identificeret d) sikre, at relevante udgaver af gældende dokumenter er tilgængelige på alle brugssteder COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 e) sikre, at dokumenter forbliver læselige og umiddelbart kan identificeres f) sikre, at dokumenter fra eksterne kilder, som virksomheden har bestemt er nødvendige for planlægning og drift af energiledelsessystemet, identificeres, og at udsendelsen styres g) forhindre utilsigtet brug af forældede dokumenter og sørge for passende identifikation af de dokumenter, der skal opbevares af en bestemt årsag. 4.5.5 Driftsstyring Virksomheden skal identificere og planlægge de driftsaktiviteter og vedligeholdelsesaktiviteter,...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online