46 energimlstninger energiml og handlingsplaner for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: delsens forpligtelse 4.4.1 Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser 5.1 Ledelsens forpligtelse 4.2.2 Ledelsens repræsentant 5.5.1 Ansvar og beføjelser 4.4.1 Ansvar og beføjelser Ledelsens repræsentant Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser 5.4 5.5.2 5.5 Teamleder for fødevaresikkerhed 4.3 Energipolitik 5.3 Kvalitetspolitik 4.2 Miljøpolitik 5.2 Fødevaresikkerhedspolitik 4.4 Energiplanlægning 5.4 Planlægning 4.3 Planlægning 5.3 Planlægning af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed 7 Planlægning og frembringelse af sikre produkter Planlægning af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed 4.4.1 Generelt 5.4.1 Kvalitetsmål 7 .2.1 Fastlæggelse af krav knyttet til produktet 7 .2.1 Fastlæggelse af krav knyttet til produktet 7 .3.2 Input til udvikling og konstruktion 5.4.1 Kvalitetsmål 7 .2.1 4.4.3 Lovmæssige krav og andre krav Energigennemgang Fastlæggelse af krav knyttet til produktet Planlægning 5.3 7 .1 4.4.2 4.3 Generelt 4.3.2 Lovmæssige krav og andre krav 7 .2.2 (ingen...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online