465 styring af registreringer virksomheden skal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: handling og forebyggende handling Virksomheden skal håndtere faktiske og potentielle afvigelser ved at foretage korrektioner og ved at iværksætte korrigerende handling og forebyggende handling, herunder følgende: a) gennemgå afvigelser eller potentielle afvigelser COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 b) fastlægge årsagerne til afvigelser eller potentielle afvigelser c) vurdere behovet for handling for at sikre, at afvigelser ikke opstår eller gentager sig d) fastlægge og implementere relevante nødvendige handlinger e) opretholde registreringer af korrigerende handlinger og forebyggende handlinger f) gennemgå effektiviteten af iværksat korrigerende handling og forebyggende handling. Korrigerende handlinger og forebyggende handlinger skal stå i et rimeligt forhold til de faktiske eller potentielle problemer og opståede konsekvenser for energipræstationen. Virksomheden skal sikre, at nødvendige ændringer af energiledelsessystemet foretages. 4.6.5 Styring af registreringer Virksomheden skal etablere og vedligeholde registreringer, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i energiledelsessystemet og i denne internationale standard, samt registreringer af de opnåede resultater for energipræstationen. Virksomheden skal definere og implementere styringer af identifikation, genfinding og opbevaring af registreringer. Registreringer skal være og skal forblive l...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online