{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

52 evaluering af overholdelse af lovmssige krav og

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: on 5.6.2 Intern kommunikation 4.5.4 Dokumentation 4.2 Dokumentationskrav — — 4.2 Dokumentationskrav 4.5.4.1 Dokumentationskrav 4.2.1 Generelt 4.4.4 Dokumentation 4.2.1 Generelt 4.5.4.2 Styring af dokumenter 4.2.3 Styring af dokumenter 4.4.5 Dokumentstyring 4.2.2 Styring af dokumenter 4.5.5 Driftsstyring 7 .5.1 Styring af produktion og servicetilvejebringelse 4.4.6 Driftsstyring 7 .6.1 HACCP-plan 4.5.6 Energirigtig projektering 7 .3 Udvikling og konstruktion — — 7 .3 Indledende trin til brug for risikofaktoranalyse 4.5.7 Anskaffelse af energiserviceydelser, produkter, udstyr og energi 7 .4 indkøb — — — — 4.6 Kontrol 8 Måling, analyse og forbedring 4.5 Kontrol 8 Validering, verifikation og forbedring af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed 4.6.1 Overvågning, måling og analyse 8.2.3 Overvågning og måling af processer 4.5.1 Overvågning og måling 7 .6.4 8.2.4 Overvågning og måling af produkter System til overvågning af kritiske styringspunkter 8.4 Analyse af data 4.6.2 Ev...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online