{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

54 documentation 42 documentation requirements 42

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: titel) 7 .3.3 Produktkarakteristika 4.3.1 Miljøforhold 7 Planlægning og frembringelse af sikre produkter 4.4.4 Baseline for energi — — — — 7 .4 Risikofaktoranalyse 4.4.5 Indikatorer for energipræstation — — — — 7 .4.2 Identifikation af risikofaktorer og fastlæggelse af acceptable niveauer 4.4.6 Energimålsætninger, energimål og handlingsplaner for energiledelse 5.4.1 Kvalitetsmål 4.3.3 7 .2 Basisprogrammer 7 .1 Planlægning af produktfrembringelse Målsætninger, mål og program(mer) 20 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) ISO 50001:2011 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 Criteria Clause Criteria Clause Criteria Clause Criteria 4.5 Implementation and operation 7 Product realization 4.4 Implementation and operation 7 Planning and realization of safe products 4.5.1 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Clause General 7.5.1 Control of production and service provision 4.4.6 Operational control 7.2...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online