56 energirigtig projektering virksomheden skal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: der knytter sig til de væsentlige energiudnyttelser, og som er i overensstemmelse med energipolitik, energimålsætninger, energimål og handlingsplaner, for at sikre, at de udføres under fastlagte betingelser ved hjælp af følgende: a) fastsættelse og opstilling af kriterier for effektiv drift og vedligeholdelse af væsentlige energiudnyttelser, hvor manglen på kriterier kunne føre til en væsentlig afvigelse fra effektiv energipræstation b) drifte og vedligeholde processer, systemer og udstyr i overensstemmelse med driftskriterierne c) hensigtsmæssig kommunikation af driftsstyringer til medarbejdere, der arbejder for eller på vegne af virksomheden. NOTE – I forbindelse med planlægning for beredskabs- eller nødsituationer eller potentielle ulykker, herunder anskaffelse af udstyr, kan en virksomhed vælge at lade energipræstation indgå i afgørelsen af, hvordan den vil reagere på disse situationer. 4.5.6 Energirigtig projektering Virksomheden skal overveje muligheder for forbedring af energipræstation og driftsstyring ved projektering af nye, ændrede eller renoverede faciliteter, udstyr, systemer og pro...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online