6 ledelsens evaluering 583 output fra ledelsens

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: aluering af overensstemmelse med lovmæssige krav og andre krav 7 .3.4 Udviklings- og konstruktionsgranskning 4.5.2 Evaluering af overholdelse af lovmæssige krav og andre krav — — 4.6.3 Intern audit af energiledelsessystemet 8.2.2 intern audit 4.5.5 intern audit 8.4.1 intern audit 4.6.4 Afvigelser, korrektion, korrigerende handling og forebyggende handling 8.3 Styring af afvigende produkter 4.5.3 7 .10 Styring af afvigelser 8.5.2 Korrigerende handlinger Afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger 8.5.3 Forebyggende handlinger 4.2.4 Styring af registreringer 4.5.4 Styring af registreringer 4.2.3 Styring af registreringer 4.6.5 Styring af registreringer 4.7 Ledelsens evaluering 5.6 Ledelsens evaluering 4.6 Ledelsens evaluering 5.8 Ledelsens evaluering 4.7 .1 Generelt 5.6.1 Generelt 4.6 Ledelsens evaluering 5.8.1 Generelt 4.7 .2 Input til ledelsens evaluering 5.6.2 Input til ledelsens evaluering 4.6 Ledelsens evaluering 5.8.2 Input til ledelsens evaluering 4.7 .3 Output fra ledelsens evaluering 5.6.3 Output fra ledelsens evaluering 4.6 Ledelsens evaluering 5.8.3 Output fra ledelsens evaluering 21 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) Bibliography ISO 9000:2005, Quality management systems — Fu...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online