A44 baseline for energi en passende dataperiode

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ikation og evaluering af energiudnyttelse bør føre til, at virksomheden definerer områder med en væsentlig energiudnyttelse og finder muligheder for at forbedre energipræstationen. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Eksempler på medarbejdere, der arbejder på vegne af virksomheden, er bl.a. serviceleverandører, deltidsansatte og midlertidigt ansatte. Potentielle energikilder kan omfatte traditionelle kilder, som en virksomhed ikke tidligere har benyttet. Alternative energikilder kan omfatte fossile eller ikke-fossile brændstoffer. Opdatering af energigennemgangen vil sige at opdatere oplysninger om analyse, fastslå væsentlighed og træffe beslutning om at forbedre mulighederne for energipræstation. En energiaudit eller energivurdering består af en detaljeret gennemgang af en virksomheds energipræstation, af en proces eller af begge dele. Den baseres typisk på en passende måling og observation af den aktuelle energipræstat...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online