A46 energimlstninger energiml og handlingsplaner for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ion. Auditoutput består typisk af information om det nuværende forbrug og den nuværende præstation og kan være ledsaget af en række prioriterede anbefalinger til forbedring, hvad angår energipræstation. Energiaudit planlægges og gennemføres som en del af at bestemme og prioritere muligheder for at forbedre energipræstationen. A.4.4 Baseline for energi En passende dataperiode betyder, at virksomheden redegør for de myndighedskrav eller forhold, der påvirker energiudnyttelsen og energiforbruget. Variable kan bl.a. være vejret, årstider, cyklus for forretningsaktiviteter og andre forhold. Baseline for energi vedligeholdes og registreres som et middel, hvormed virksomheden kan fastlægge perioden for opretholdelse af registreringer. Justeringer af baseline for energi anses også for at være vedligeholdelse, og kravene er defineret i denne internationale standard. A.4.5 Indikatorer for energipræstation EnPI’er kan udtrykkes som en enkel parameter, et simpelt forholdstal eller en mere kompleks model. Eksempler på EnPI’er kan omfatte energiforbrug pr. tid, energiforbrug pr....
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online