A72 input til ledelsens evaluering yderligere

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: larification required. A.6.5 Control of records No additional clarification required. A.7 Management review A.7.1 General The management review should cover the scope of the energy management system, although not all elements of the energy management system need to be reviewed at once and the review process may take place over a period of time. A.7.2 Input to management review No additional clarification required. A.7.3 Output from management review No additional clarification required. © ISO 2011 – All rights reserved User license: Lego System A/S 19 DS/EN ISO 50001:2011 Hvis en virksomhed ønsker at kombinere audit af energiledelsessystemet med andre interne audit, bør formål og omfang af hver audit defineres tydeligt. En energiaudit eller energivurdering er ikke det samme begreb som en intern audit af et energiledelsessystem eller en intern audit af et energiledelsessystems energipræstation (se A.4.3). COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 A.6.4 Afvigelser, korrektion, korrigerende handling og fo...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online