A72 input to management review no additional

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ge krav og andre krav Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.6.3 Intern audit af energiledelsessystemet Intern audit af et energiledelsessystem kan udføres af medarbejdere i virksomheden eller af eksterne personer, som virksomheden har valgt, og som arbejder på vegne af virksomheden. I begge tilfælde bør de personer, der gennemfører audit, være kompetente og have en position således, at audit kan udføres upartisk og objektivt. I mindre virksomheder kan auditorers uafhængighed vises ved, at en auditor ikke har ansvar for den aktivitet, der auditeres. 18 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) If an organization wishes to combine audits of its energy management system with other internal audits, the intent and scope of each should be clearly defined. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 An energy audit or assessment is not the same concept as an internal audit of an EnMS or an internal audit of the energy performance of an EnMS (see A.4.3). A.6.4 Nonconformities, correction, corrective action and preventive action No additional c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online