Analyse energy use and consumption relevant variables

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: forbedring af en virksomheds energiledelsessystem og energipræstation inden for systemets anvendelsesområde og afgrænsning. Politikken kan være en kort erklæring, som medarbejdere i virksomheden umiddelbart kan forstå og anvende på deres arbejdsaktiviteter. Formidlingen af energipolitikken kan anvendes som en drivkraft til styring af adfærd i virksomheden. Hvor virksomheden indkøber eller benytter transport, kan energiudnyttelse og energiforbrug ved transport indgå i anvendelsesområdet og afgrænsningen af energiledelsessystemet. A.4 Energiplanlægning A.4.1 Generelt Figur 2 viser et begrebsdiagram, der har til formål at fremme forståelsen af energiplanlægningsprocessen. Det er ikke hensigten, at diagrammet skal vise detaljer for en specifik virksomhed. Oplysningerne i energiplanlægningsdiagrammet er ikke udtømmende, og der kan være andre enkeltheder, som er specifikke for virksomheden eller for bestemte omstændigheder. 15 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) Energy Planning Process COPYRIGHT Danish Standards. NOT...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online