Begrebet anvendelsesomrde og afgrnsning giver

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :2011 Vejledning om anvendelse af denne internationale standard A.1 Generelle krav Den supplerende tekst i dette anneks er udelukkende informativ og har til formål at forhindre fejlfortolkning af kravene i pkt. 4. Skønt disse oplysninger vedrører og stemmer overens med kravene i pkt. 4, er det ikke hensigten at føje til eller trække fra eller på anden måde ændre disse krav. Hensigten med at implementere et energiledelsessystem ifølge denne internationale standard er at forbedre energipræstationen. Derfor bygger denne internationale standard på den forudsætning, at virksomheden regelmæssigt vil gennemgå og evaluere energiledelsessystemet for at finde muligheder for forbedringer og implementeringen af dem. Der er for virksomheden fleksibilitet med hensyn til, hvordan den implementerer energiledelsessystemet, fx bestemmer virksomheden selv hastighed, omfang og tidsramme for processen til løbende forbedring. Virksomheden kan tage hensyn til økonomiske og andre forhold, når hastighed, omfang og tidsramme for processen til løbende forbedring fastlægges. Begrebet anvendelsesområde og afgrænsning giver virks...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online