Benchmarkingprocessen kan anvendes p et vilkrligt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Input til planlægning A. ANALYSE AF ENERGIUDNYTTELSE OG ENERGIFORBRUG Hidtidige og nuværende energiudnyttelse B. IDENTIFIKATION AF evante variable, der påvirker væsentlig energiudnyttelse BASELINE FOR ENERGI VÆSENTLIG ENERGIUDNYTTELSE OG VÆSENTLIGT ENERGIFORBRUG ation Dette diagram viser grundbegreberne i energiplanlægning Output fra planlægning C. IDENTIFIKATION AF MULIGHEDER FOR AT FORBEDRE ENERGIPRÆSTATIONEN Figur A.2 – Begrebsdiagram for energiplanlægningsprocessen Dette punkt har fokus på virksomhedens energipræstation og værktøjer til at vedligeholde og løbende forbedre energipræstationen. Benchmarking er den proces, hvor energipræstationsdata fra sammenlignelige aktiviteter indsamles, analyseres og sammenholdes med det formål at evaluere og sammenligne præstation mellem eller inden for enheder. Der findes forskellige typer benchmarking fra intern benchmarking, hvor formålet er at fremhæve go...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online