Competency is based on a relevant combination of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: produktionsenhed og multivariable modeller. Virksomheden kan vælge EnPI’er, der oplyser om energipræstationen ved deres aktiviteter, og kan opdatere EnPI’erne, når forretningsaktiviteter eller baseline for energi ændres og dermed påvirker relevansen af EnPI’erne. A.4.6 Energimålsætninger, energimål og handlingsplaner for energiledelse Ud over handlingsplaner rettet mod at opnå specifikke forbedringer af energipræstationen kan en virksomhed have handlingsplaner, der fokuserer på forbedringer i den samlede energiledelse eller forbedring af processerne i selve energiledelsessystemet. Handlingsplaner for disse typer forbedringer kan også anføre, hvordan virksomheden vil verificere de resultater, der er opnået med handlingsplanen. En virksomhed kan eksempelvis have en handlingsplan, der er indrettet til at opnå øget bevidsthed hos medarbejdere og leverandører om adfærd med hensyn til energiledelse. Det omfang, hvori handlingsplanen giver øget bevidsthed og andre resultater, bør verificeres ved hjælp af den metode, som virksomheden har valgt og dokumenteret i handlingsplanen. A.5 Implementering og drift A.5.1 Generelt Yderligere præcise...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online