Den metodik og de kriterier der anvendes til

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: identificere, implementere og have adgang til de relevante lovmæssige krav og andre krav, som virksomheden har tilsluttet sig, i relation til dens energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet. Virksomheden skal bestemme, hvordan disse krav gælder for dens energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet, og skal sikre, at disse lovmæssige krav og andre krav, som den har tilsluttet sig, bliver taget i betragtning ved etablering, implementering og vedligeholdelse af energiledelsessystemet. Lovmæssige krav og andre krav skal gennemgås med fastlagte mellemrum. 4.4.3 Energigennemgang Virksomheden skal udarbejde, registrere og vedligeholde en energigennemgang. Den metodik og de kriterier, der anvendes til udarbejdelse af energigennemgangen, skal dokumenteres. Til udarbejdelse af energigennemgangen skal virksomheden: a) analysere energiudnyttelsen og energiforbruget på grundlag af måling og andre data, dvs. – identificere de nuværende energikilder – evaluere hidtidige og nuværende energiu...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online