Denne internationale standard fastlgger krav til

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dard fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem, der har til formål at sætte en virksomhed i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå løbende forbedring af energipræstationen, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Denne internationale standard fastlægger krav til energiudnyttelse og energiforbrug, herunder måling, dokumentation og rapportering, praksis ved konstruktion og anskaffelse af udstyr, systemer, processer og personale, der bidrager til energipræstationen. Denne internationale standard gælder for alle forhold, der påvirker energipræstationen, og som virksomheden kan overvåge og påvirke. Denne internationale standard foreskriver ikke specifikke kriterier for energipræstationen. Denne internationale standard er udformet således, at den kan anvendes alene, men den kan koordineres med eller integreres i andre ledelsessystemer. Denne internationale standard kan benyttes af enhver virksomhed, der ønsker a...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online