Der kan vre tale om dansk standard standard der er

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard • standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller • standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information • publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller • publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller • europæisk præstandard DS-håndbog • samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte • publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives • tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis • fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) • godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) • elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publika...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online