{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Der skal fastlgges tidsrammer for opfyldelse af

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lge en på forhånd fastlagt metode. Baseline for energi skal vedligeholdes og registreres. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 4.4.5 Indikatorer for energipræstation Virksomheden skal identificere EnPI’er, der er relevante til overvågning og måling af energipræstationen. Metodikken til fastlæggelse og opdatering af EnPI’er skal registreres og regelmæssigt gennemgås. EnPI’er skal gennemgås og sammenlignes med baseline for energi efter behov. 4.4.6 Energimålsætninger, energimål og handlingsplaner for energiledelse Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde dokumenterede energimålsætninger og energimål for de relevante funktioner, niveauer, processer eller faciliteter i virksomheden. Der skal fastlægges tidsrammer for opfyldelse af målsætninger og mål. Målsætningerne og målene skal være i overensstemmelse med energipolitikken. Mål skal stemme overens med målsætningerne. Når målsætninger og mål etable...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online