Der skal opretholdes registreringer af kalibrering og

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ra energigennemgangen b) relevante variable i relation til væsentlige energiudnyttelser c) EnPI’er d) effektiviteten af handlingsplaner til at opfylde målsætninger og mål e) evaluering af faktisk kontra forventet energiforbrug. Resultaterne af overvågning og måling af centrale karakteristika skal registreres. En plan for energimåling, der passer til virksomhedens størrelse og kompleksitet og dens overvågnings- og måleudstyr, skal defineres og implementeres. NOTE – Måling kan spænde fra forsyningsmålere i små virksomheder til komplette overvågnings- og målesystemer, der er tilsluttet en softwareapplikation, som kan sammenlægge data og levere automatisk analyse. Det er op til virksomheden at bestemme midler og metoder til måling. Virksomheden skal definere og regelmæssigt gennemgå behovet for måling. Virksomheden skal sikre, at det udstyr, der benyttes til overvågning og måling af centrale karakteristika, leverer data, som er nøjagtige og repeterbare. Der skal opre...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online