Der skal udarbejdes en auditplan og en tidsplan for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tholdes registreringer af kalibrering og andre midler til fastlæggelse af nøjagtighed og repeterbarhed. Virksomheden skal undersøge og reagere på væsentlige afvigelser i energipræstationen. Der skal opretholdes registreringer af disse aktiviteter. 4.6.2 Evaluering af overensstemmelse med lovmæssige krav og andre krav Med planlagte mellemrum skal virksomheden evaluere overensstemmelsen med lovmæssige krav og andre krav, som den har tilsluttet sig i relation til energiudnyttelsen og energiforbruget. Der skal opretholdes registreringer af resultater af evalueringer af overensstemmelse. 4.6.3 Intern audit af energiledelsessystemet Virksomheden skal udføre interne audit med planlagte mellemrum for at sikre, at energiledelsessystemet: – er i overensstemmelse med de planlagte tiltag vedrørende energiledelse, herunder kravene i denne internationale standard – opfylder de fastlagte energimålsætninger og energimål – er effektivt implementeret og bliver vedligeholdt samt forbedrer energipræstationen. Der skal udarbejdes en auditplan og en tidsplan for audit under hensyntagen til status og vigtighed af de processer og områder, der vil blive auditeret, samt til resultaterne af tidligere audit. Valg...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online