Dette br omfatte alle dele af virksomhedens

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: working on its behalf. In either case, the persons conducting the audit should be competent and in a position to do so impartially and objectively. In smaller organizations, auditor independence can be demonstrated by an auditor being free from responsibility for the activity being audited. 18 User license: Lego System A/S © ISO 2011 – All rights reserved DS/EN ISO 50001:2011 A.5.2 Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed Virksomheden definerer krav til kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed ud fra de organisatoriske behov. Kompetence er baseret på en relevant kombination af uddannelse, træning, færdigheder og erfaring. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 A.5.3 Kommunikation Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.5.4 Dokumentation De eneste procedurer, det er nødvendigt at dokumentere, er de procedurer, der er specificeret som dokumenterede procedurer. Virksomheden kan udarbejde de dokumenter, den anser for nødvendige for effektivt at bevise energipræstationen og understøtte energiledelsessystemet. A.5.5 Driftsstyring En virksomhed bør evaluere de driftssteder, der er forbundet med den udpegede væsentlige energiudn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online