Do gennemfrelse gennemfre handlingsplanerne for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: stlægge baseline for energi, indikatorer for energipræstation (EnPI’er), målsætning, mål og handlingsplaner, som er nødvendige for at levere resultater, der vil forbedre energipræstationen i overensstemmelse med virksomhedens energipolitik. – Do (gennemførelse): gennemføre handlingsplanerne for energiledelse. – Check (kontrol): overvåge og måle processer og de vigtigste parametre ved driften, der bestemmer energipræstationen i forhold til energipolitik og energimålsætning, samt rapportere resultaterne. – Act (opfølgning): iværksætte handlinger for løbende at forbedre procespræstationen og energiledelsessystemet. v (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) Continual improvement COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Energy policy Energy planning Management review Implementation and operation Checking Internal audit of the EnMS Monitoring, measurement and analysis Nonconformities, correction, corrective and preventive action Figure 1 — Energy managemen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online