Endorsement notice the text of iso 500012011 has been

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: erlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Endorsement notice The text of ISO 50001:2011 has been approved by CEN as a EN ISO 50001:2011 without any modification. 3 User license: Lego System A/S DS/EN ISO 50001:2011 Forord COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Teksten til ISO 50001:2011 er udarbejdet af teknisk komité ISO/TC 242, Energy Management under den internationale standardiseringsorganisation ISO og er godkendt som EN ISO 50001:2011 af teknisk komité CEN/CLC/JWG 3, Quality management and corresponding general aspects for medical devices, hvis sekretariat varetages af UNI. Denne europæiske standard skal inden april 2012 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest april 2012. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af dette dokument kan v...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online