Et energiledelsessystem gr det muligt for en

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nne grundlag for at udvikle og implementere en energipolitik og opstille målsætninger, mål og handlingsplaner, der tager hensyn til lovmæssige krav og oplysninger om væsentlige energiudnyttelser. Et energiledelsessystem gør det muligt for en virksomhed at opfylde sin forpligtelse ifølge politikken, iværksætte nødvendige handlinger for at forbedre sin energipræstation og bevise, at systemet opfylder kravene i denne internationale standard. Denne internationale standard gælder for de aktiviteter, som virksomheden kan styre, og anvendelsen af denne internationale standard kan tilpasses virksomhedens specifikke krav, herunder systemets kompleksitet, graden af dokumentation samt ressourcer. Denne internationale standard er baseret på metodikken Plan - Do - Check - Act (PDCA) for løbende forbedring og indarbejder energiledelse i den daglige virksomhedspraksis som illustreret i figur 1. NOTE – Inden for energiledelse kan PDCA skitseres på følgende måde: – Plan (planlægning): foretage en energigennemgang og fa...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online