I begge tilflde br de personer der gennemfrer audit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: yttelse, og sikre, at de udføres på en sådan måde, at de ugunstige påvirkninger, som er forbundet med dem, styres eller reduceres for at opfylde kravene i energipolitikken og nå målsætningerne og målene. Dette bør omfatte alle dele af virksomhedens aktiviteter, herunder vedligeholdelsesaktiviteter. A.5.6 Konstruktion Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.5.7 Anskaffelse af energiserviceydelser, produkter, udstyr og energi Anskaffelse er en mulighed for at forbedre energipræstationen gennem anvendelse af mere hensigtsmæssige produkter og serviceydelser. Det er også en mulighed for at arbejde med forsyningskæden og påvirke dens energiadfærd. Anvendeligheden af specifikationer for indkøb af energi kan variere fra marked til marked. Elementer i specifikationen for indkøb af energi bør omfatte energikvalitet, tilgængelighed, omkostningsstruktur, miljøpåvirkning og vedvarende energiressourcer. Virksomheden kan eventuelt benytte den specifikation, som en energileverandør har foreslået. A.6 Kontrol A.6.1 Overvågning, måling og analyse Yderligere præcisering er ikke nødvendig. A.6.2 Evaluering af overensstemmelse med lovmæssi...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online