Iso 2011 all rights reserved user license lego system

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ne energy performance against the energy policy and objectives, and report the results; Act: take actions to continually improve energy performance and the EnMS. © ISO 2011 – All rights reserved User license: Lego System A/S v DS/EN ISO 50001:2011 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Indledning Hensigten med denne internationale standard er at sætte virksomheder i stand til at opbygge de systemer og processer, der er nødvendige for at forbedre deres energipræstation, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Implementeringen af denne internationale standard har til formål at føre til en reduktion af udledningen af drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger og nedsættelse af energiomkostninger gennem systematisk energiledelse. Denne internationale standard kan anvendes af alle typer og størrelser af virksomheder, uafhængigt af geografiske, kulturelle og sociale forhold. Om implementeringen lykkes, afhænger af engagementet på alle niveauer og hos alle funktioner i virksomheden, især hos den øverste ledelse. Denne internationale standard fastlægger krav til et energiledelsessystem, som i en virksomhed kan da...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online